Welkom op de website van FFT Notarissen

FFT staat voor de namen Forsthövel, Fanoy en Touw. Peter Forsthövel is de oprichter van het kantoor, maar is inmiddels als notaris teruggetreden. Momenteel wordt het kantoor gedreven door Arjen Fanoy en Mariëlle Touw-van den Bos, tezamen met een enthousiast en deskundig team van kandidaat-notarissen en medewerkers.


FFT Notarissen is een betrouwbaar, modern, slagvaardig en laagdrempelig notariskantoor, met een zo veel mogelijk duurzame werkwijze. Wij werken vanuit een prachtig kantoorpand met ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.


Wij investeren veel tijd en energie in het op peil houden en verbeteren van ons kennisniveau. Zo kunnen wij u op alle notariële gebieden van de notariële praktijk, snel en kundig van dienst zijn.

Lees verder...

Wij gebruiken duidelijke taal. We streven ernaar dat onze cliënten de inhoud van onze akten en overeenkomsten snel kunnen begrijpen. Wij staan midden in de maatschappij en willen graag met begrip voor uw persoonlijke omstandigheden van dienst zijn op een vriendelijke en plezierige manier.


Onze cliënten zijn niet alleen particulieren, maar bijvoorbeeld ook woningbouwverenigingen en veel ondernemingen (vaak familiebedrijven). Al onze juristen zijn opgeleid tot estate-planners. Ze kunnen u daardoor (waar nodig in teamverband) begeleiden bij ingewikkelde nalatenschappen en familiebelangen, al dan niet in combinatie met een familiebedrijf.

Verberg lees verder...

nieuws van het notariskantoor

25 maart 2019

Internationaal huwelijksvermogensrecht

Er leven ongeveer 16 miljoen internationale paren in de Europese Unie. Tot 29 januari 2019 kon er binnen de verschillende landen in Europa veel discussie bestaan over welk huwelijksvermogensrecht van toepassing was op een koppel met internationale aspecten. Maar op 29 januari 2019 is de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening in werking getreden waardoor de daaraan deelnemende 18 Europese landen (helaas hebben niet alle lidstaten deelgenomen) dezelfde regels hanteren en daarom bij één koppel op hetzelfde huwelijksvermogensrecht uitkomen.

Internationale relatie?

Van een Internationale relatie is bijvoorbeeld sprake als de echtgenoten niet dezelfde nationaliteit delen, in het buitenland zijn gehuwd, en/of zijn geëmigreerd.

Stel dat echtgenoten beiden dezelfde nationaliteit hebben en na hun huwelijk in 2003 direct in Nederland zijn gaan wonen. De man had voor het huwelijk een huis in land van herkomst gekocht een aangehouden. Helaas komt het jaren later tot een scheiding. Is dan de ten tijde van het huwelijk algehele gemeenschap van goederen van toepassing waardoor het voorhuwelijkse huis gemeenschappelijk is of bijvoorbeeld het huwelijksvermogensrecht van het land van gemeenschappelijke nationaliteit die wellicht een uitsluiting van gemeenschap van goederen kent waardoor het huis van de man is gebleven?

Het nieuwe verdrag geeft zelf geen inhoudelijke rechtsregels maar wel regels om vast te stellen van welk land het recht van toepassing is ten aanzien van de volgende vragen:

- Welke rechter is bevoegd?

- Welk recht is van toepassing?

- Hoe dienen rechterlijke uitspraken ten uitvoer worden gelegd?

Welk recht is van toepassing volgens de nieuwe verordening?

Allereerst kan er voor het huwelijk of staande huwelijk door de (aanstaande) echtgenoten een rechtskeuze worden uitgebracht. Als de echtgenoten geen rechtskeuze hebben uitgebracht dan zijn de volgende regels in de opgesomde volgorde van toepassing:

1. het recht van het land van de eerste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats van de (toekomstige) echtgenoten;

2. geen eerste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats?: het recht van het land waarvan beide echtgenoten op het ogenblik van het sluiten van het huwelijk de nationaliteit bezitten;

3. geen eerste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats én geen gemeenschappelijke nationaliteit: het recht van het land waarmee de echtgenoten samen de nauwste band hebben, waarbij rekening wordt gehouden met alle omstandigheden.

Is de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening van toepassing op alle huwelijken?

Nee, deze verordening geldt alleen voor huwelijken die zijn gesloten na 29 januari 2019. Voor huwelijken van voor die datum zijn er nog oude regels van toepassing die afhankelijk zijn van de huwelijksdatum.

28 januari 2019

Schriftelijkheidsvereiste bij aankoop woning, koopovereenkomst via WhatsApp?

Overeenkomsten kunnen in beginsel vormvrij tot stand komen. Ook mondelinge afspraken zijn dus in principe rechtsgeldig (alhoewel vaak moeilijk te bewijzen). De wetgever heeft echter bepaald dat voor particulieren (die niet bedrijfsmatig handelen) bij aankoop van een woning een schriftelijkheidsvereiste geldt en dat na het ondertekenen van de koopovereenkomst en het ter hand stellen van de koopovereenkomst voor de koper een bedenktijd van drie dagen geldt.

Dit schriftelijkheidsvereiste is om te voorkomen dat bij de aankoop van een woning overhaaste en ondoordachte beslissingen worden genomen, men niet de mogelijkheid heeft gehad een deskundige in te schakelen en men niet precies weet wat de inhoud van de overeenkomst is.

Wanneer men een mondelinge koopovereenkomst sluit, kan tussen de koper en verkoper onduidelijkheid bestaan over de precieze inhoud van de koopovereenkomst. Partijen maken immers vaak niet enkel afspraken over de aan te kopen woning en de kooprijs, maar bijvoorbeeld ook over een financieringsvoorbehoud, (verborgen) gebreken, de leveringsdatum etc. Om onduidelijkheden te voorkomen dient de overeenkomst dus op schrift te worden gesteld.

Met het invoeren van een bedenktijd van drie dagen heeft de wetgever beoogd te voorkomen dat men overhaaste besluiten zou nemen waar het gaat om het nemen van een zeer belangrijke beslissing, namelijk het aankopen van een woning. Binnen de bedenktijd kan de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen worden ontbonden door de koper.

In december 2011 heeft de Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende instantie van Nederland, uitgemaakt dat ook een particuliere verkoper een beroep kan doen op het schriftelijkheidsvereiste. Zolang geen schriftelijke koopovereenkomst is gesloten, kan ook de verkoper niet worden gehouden aan nakoming. Tot het meewerken aan het opmaken van een schriftelijke koopovereenkomst kan de verkoper nooit gedwongen worden.

Onlangs heeft de Rechtbank uitspraak gedaan over de volgende casus: Verkoper en koper worden het mondeling eens over de koopprijs. Vervolgens stuurt verkoper een email naar de koper met als bijlage een concept-koopovereenkomst. De koper tekent de overeenkomst en stuurt deze terug naar de verkoper. De volgende dag stuurt de koper een WhatsApp-bericht naar verkoper "Hallo, hebben jullie de overeenkomst gelezen en getekend?". Verkoper antwoordt: "Haha ongeduldige. Hij is gelezen en prima wat we hebben besproken opgetekend. Morgen heb jij hem in bezit met onze handtekening.".

U raadt het al: de volgende dag heeft verkoper de koper gebeld met de mededeling dat de woning niet meer wordt verkocht.

De koper pikt dit niet en spant een rechtszaak aan tegen de verkoper en legt conservatoir beslag op de woning.

De voorzieningenrechter bepaalt: "een schriftelijke koopovereenkomst is een onderhandse akte. Krachtens de wet geldt voor deze akten het vormvoorschrift van ondertekening. Het WhatsApp-bericht kan hier niet onder worden geschaard en moet slechts worden gezien als een toezegging van verkoper dat hij de koopovereenkomst zal ondertekenen. Maar omdat geen sprake is van een door verkoper getekende koopovereenkomst, is niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste.". De rechtbank wijst de vordering van koper af en heft het conservatoir beslag op.

12 oktober 2016

Meer bescherming voor erfgenamen?

Erfenissen houden altijd de gemoederen bezig. Hoe verdelen wij 'eerlijk' de erfenis en hoeveel is er eigenlijk? Niet altijd is er een buit te verdelen en soms blijken er zelfs meer schulden te zijn dan bezittingen, bijvoorbeeld als het huis van de overledene 'onder water staat'.

Sinds 1 september is het erfrecht op twee punten aangepast. Ondanks de wetswijzigingen kan een erfgenaam nog steeds aansprakelijk zijn voor schulden van de overledene. De gewijzigde punten zijn bedoeld om de positie van de erfgenaam te verbeteren. Allereerst kent de nieuw wet mogelijkheden om een erfenis alsnog beneficiair te aanvaarden waardoor erfgenamen zich tegen onverwachte schuld-erfenissen kunnen beschermen. Ten tweede wordt verduidelijkt wanneer iemand zich zodanig gedraagt als erfgenaam dat hij daarmee een erfenis zuiver (onvoorwaardelijk) accepteert. 

Stel een verre oom overlijdt en u blijkt erfgenaam te zijn. Dan dient u te kiezen of u de erfenis (beneficiair) aanvaardt of verwerpt. Zeker als u niet op de hoogte bent van de administratie van de oom is dat een lastige keuze. Heeft de oom zuinig geleefd en altijd alle rekeningen, zoals zorgpremies en zorgkosten betaald of zijn er bijvoorbeeld creditcard- of belastingschulden of moet onterecht ontvangen huurtoeslag worden terugbetaald?
Bij zuivere (onvoorwaardelijke) aanvaarding bent u privé aansprakelijk voor de schulden van de overledene voor zover deze niet uit zijn nalatenschap kunnen worden betaald.
Een beneficiaire aanvaarding betekent dat een erfgenaam niet met eigen geld de schulden uit de erfenis hoeft te betalen. Er wordt dan een optelsom gemaakt van de bezittingen en schulden. Zijn er meer schulden dan bezit, dan moeten de schuldeisers samen de waarde van het bezit delen dat er nog is. Is er meer bezit dan schulden, dan krijgen de erfgenamen wat er overblijft na het betalen van de schulden. 
De nieuwe wet geeft erfgenamen een escape als zij de erfenis al hebben geaccepteerd en dan blijkt -ondanks zorgvuldig onderzoek- dat de overledene meer schulden had dan verwacht. Deze schulden worden ‘onverwachte schulden' genoemd. Bijvoorbeeld een schuld bij of aan een online account, bijvoorbeeld op een PayPal-rekening is niet gelijk zichtbaar bij onderzoek van de administratie van de overledene. In die gevallen kan de rechter dan bepalen dat een erfgenaam alsnog beneficiair kan aanvaarden zodat de erfgenaam de schulden dan niet uit eigen zak moet betalen. 

Ook regelt de wet duidelijker wanneer iemand zich zodanig als erfgenaam gedraagt dat hij daardoor de erfenis zuiver aanvaardt. Als dat gebeurt, moeten eventuele schulden uit eigen zak worden betaald, als de erfenis niet groot genoeg is.
Het meenemen van spullen met een economische waarde uit het huis van de overledene wordt gezien als aanvaarding, tenzij dit wordt gedaan om ze op een veiligere plek te bewaren en de bezittingen op een lijst worden gezet en beschikbaar blijven om te worden verkocht als dat nodig is om schulden te betalen. Het tussen de erfgenamen alvast verdelen van de bezittingen is niet toegestaan. 
Het is wel toegestaan om de uitvaart te regelen en te betalen maar verder mogen er geen betalingen worden gedaan van de bankrekening.
Spullen die geen economische waarde hebben mogen in principe worden weggedaan of naar de kringloopwinkel worden gebracht. Maar let op: als later blijkt dat de bezittingen toch een waarde hadden kan een erfgenaam alsnog in de problemen komen. Het is daarom aan te raden foto's te maken en om bij twijfel de spullen te laten taxeren. 

Ondanks de wetswijziging is en blijft het advies om een erfenis beneficiair te aanvaarden.
Voor vragen over een erfenis, kunt u contact met ons opnemen.

nieuws van netwerk notarissen

12 juli 2019nieuws

Kabinet komt met wet voor draagmoederschap en deelgezag

Vandaag heeft het kabinet een reactie gegeven op het rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap. Deze commissie stelde in 2017 voor om het wettelijk mogelijk te maken dat een kind...

lees verder >
21 mei 2019nieuws

Nieuwe alimentatiewet aangenomen: alimentatietermijn wordt korter

Vandaag is in de Eerste Kamer een nieuwe alimentatiewet aangenomen. Hierdoor wordt in de toekomst de duur van partneralimentatie korter. Nu is 12 jaar nog de maximale termijn; dit...

lees verder >
30 april 2019nieuws

Nabestaanden lopen uitvaartverzekering vaak mis

Meer dan twee derde van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering, volgens Uitvaartverzekeringwijzer.net. Het bedrag van de verzekering is meestal tussen de 5.000 en 10.000 euro. Nabestaanden blijken vaak niet op...

lees verder >
de heer mr. A.J. Fanoy (Arjen)notaris
Arjen werkt sinds 1989 in de notariële praktijk. Arjen heeft zich gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en de samenhang tussen ondernemingsrecht en familiebelangen. Omdat Arjen ook gecertificeerd estate-planner is, is Arjen in staat om ondernemende families te adviseren over aspecten als bedrijfsopvolging en ondernemerstestamenten. Arjen heeft in de loop der jaren ook veel ervaring opgedaan met complexe onroerend-goed transacties.
mevrouw mr. M.J.C. Touw-van den Bos (Mariëlle)kandidaat-notaris
Mariëlle is sinds 2002 jaar als (kandidaat-)notaris werkzaam in de notariële praktijk en is sinds 1 januari 2015 mede-eigenaar van FFT Notarissen. Mariëlle is tevens opgeleid tot gecertificeerd Estate-Planner en is gespecialiseerd in het familierecht. Zij adviseert cliënten over levenstestamenten, testamenten, huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontracten en hun gehele vermogens- en nalatenschapsplanning.
mevrouw mr. J. van der Linden-de Kuiper (Jacoline)kandidaat-notaris
mevrouw N. van Wijngaarden (Nelleke)Teamsecretaresse Onroerend Goed
mevrouw P.A.S. van Loo-Bosman (Silvia)notarieel medewerkster familierecht
mevrouw J.R. Roeleveld-van Dijk (Ans)notarieel medewerker
mevrouw J.Y. Stütterheim-Bier (Joanne)notarieel medewerker
mevrouw E.M. van Lammeren (Madelon)secretaresse

FFT Notarissen

handelsregisternr: 63267780
btw nr: 8551.61.681.B01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:15 uur
Dinsdag08:30 - 17:15 uur
Woensdag08:30 - 17:15 uur
Donderdag08:30 - 17:15 uur
Vrijdag08:30 - 17:15 uur

Bezoekadres

Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht

vraag stellen

Je kunt hieronder je gegevens en je vraag invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

afspraak maken

Als je hieronder je gegevens invult nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op om de afspraak in te plannen.