De Rivieren notarissenheeft meerdere kantoren

Meest gestelde vragen

Als u een huis gaat kopen

Welke zakelijke lasten betreffende de woning kunnen er worden verrekend?
Alleen de zogenaamde eigenaarslasten, zoals onroerend zaakbelasting, waterschapslasten en rioolrecht worden verrekend. Gebruikersheffingen worden uitdrukkelijk niet verrekend.

Kan de notaris het opgebouwde kapitaal van een spaarpolis verrekenen, gelijktijdig met het af te lossen hypotheekbedrag?
Dit is niet altijd mogelijk. Het ligt aan de bank en de maatschappij waar de hypotheek en de spaarpolis zijn afgesloten of zij bereid zijn tot deze verrekening.

Wanneer krijg ik de door mij als verkoper te ontvangen koopsom op mijn rekening gestort?
Pas nadat een afschrift van de akte van levering bij het Kadaster is ingeschreven en alle voorgeschreven registers zijn geraadpleegd. In deze registers zal moeten worden gecontroleerd of er geen beletselen zijn voor inschrijving van de akte bij het kadaster. Te denken valt hierbij aan beslaglegging op het onroerend goed of op de koopprijs. Deze controle dient niet eerder dan de eerste werkdag na passeren van de akte van levering plaats te vinden. Is de akte van levering op de dag van passeren niet voor 15.00 uur aangeboden aan het kadaster, dan zal nog één extra dag dienen te worden gerekend.

Moet de te betalen koopsom danwel de te betalen kosten voor de werkzaamheden altijd van mijn eigen rekening komen?
Ja, mede op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT) dienen de bedragen aantoonbaar van de eigen rekening te komen. (Tevens moet de partij die het geld verschuldigd is voor daadwerkelijke betaling zorgdragen, anders kan er door de partij, die eerder betaald heeft een vordering wegens onverschuldigde betaling ontstaan

Waarom staat er in de hypotheekakte nog een extra bedrag bovenop het inschrijvingsbedrag genoemd?
Een hypotheeknemer (dit is de bank, maatschappij of particulier die geld uitleent) is wettelijk verplicht om in de akte boven op het bedrag dat is gesteld als (extra) zekerheid voor de terugbetaling van de verstrekte financiering, een bedrag op te nemen. Dit extra bedrag strekt tot zekerheid voor de betaling van eventuele achterstallige boete, rente en/of kosten.

Waarom moet er een akte ondertekend worden om een beperkt recht (bijvoorbeeld een recht van opstal) van een perceel te laten verwijderen?

Destijds bij het vestigen van het recht van opstal is er een akte tot vestiging van het recht van opstal ondertekend. Een afschrift van deze akte is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster, zodat het recht is ontstaan. Afstand van het recht van opstal, moet op dezelfde wijze plaatsvinden zodat er een akte houdende afstand van het recht van opstal ondertekend moet worden, gevolgd door inschrijving in de openbare registers van het Kadaster. Hiermee rust er geen recht van opstal meer op het perceel en wordt dit recht van opstal verwijderd uit de openbare registers van het Kadaster.

De Rivieren Notarissen

handelsregisternr: 17271733
btw nr: NL806557679B01

Openingstijden

Maandag08:45 - 17:00 uur
Dinsdag08:45 - 17:00 uur
Woensdag08:45 - 20:00 uur
Donderdag08:45 - 17:00 uur
Vrijdag08:45 - 17:00 uur

Bezoekadres

Julianastraat 1
4281 NR Andel