SVN Notarissenheeft meerdere kantoren

Tarievenprotocol

Inleiding

Wij merken dat een groeiend aantal cliënten behoefte heeft aan een beter inzicht in de werkzaamheden van een notariskantoor en de daarmee samenhangende kosten.

Om onze nota's van afrekening inzichtelijker te maken voor u als cliënt, heeft ons kantoor met ingang van 15 juni 2007 een tarievenprotocol ingevoerd voor de particuliere registergoederenpraktijk (het onderdeel van onze praktijk dat zich bezighoudt met de niet-bedrijfsmatige overdracht en bezwaring met hypotheek van woningen en andere onroerende zaken).

De op dit gebied door ons kantoor verstrekte offertes gaan altijd uit van een 'basis-dossier'.

In dit tarievenprotocol staat vermeld welke werkzaamheden daarnaast in rekening worden gebracht.

Basis dossier

Wat is een basis-transport-/hypotheek-dossier?

We hebben het over basiswerkzaamheden bij de overdracht (levering) van een registergoed, die tegen het basistarief worden gedeclareerd wanneer:

• er sprake is van één verkopende en één kopende partij (bestaande uit maximaal 2 personen per partij), waarbij in elk geval de koper als particulier is aan te merken;

• de betrokken partijen beschikkingsbevoegd en handelingsbekwaam zijn;

• de levering plaatsvindt op grond van een door een makelaar of andere terzake deskundige (bijvoorbeeld de juridische afdeling van een gemeente) opgestelde koopakte;

• er geen sprake is van beslagen, erfpacht, vruchtgebruik, economisch eigendom of andere bijzonderheden;

• er geen van de hierna vermelde tariefmodules van toepassing is.

We hebben het over basiswerkzaamheden bij de vestiging van een hypotheek, die tegen het basistarief worden gedeclareerd wanneer:

• de geldnemer en de hypotheekgever uit dezelfde persoon/personen (maximaal 2 natuurlijke personen) bestaan;

• de geldverstrekker een professionele bankinstelling is (geen particulier);

• de geldnemer/hypotheekgever beschikkingsbevoegd en handelingsbekwaam is;

• er geen van de hierna vermelde tariefmodules van toepassing is.

Tariefmodules

Voor werkzaamheden die buiten het bereik van een basis-dossier vallen betaalt alleen die cliënt voor wie dit meerwerk dient te worden verricht.

Hierdoor kunnen wij door middel van deze differentiatie van het prijsbeleid aantrekkelijker offreren, hetgeen uiteraard in uw belang is.

Op de achterzijde treft u een opsomming aan van de verschillende werkzaamheden die bovenop de aan u verstrekte basis-offerte in rekening gebracht kunnen worden.

De basis-offerte vermeerderd met de (eventueel) van toepassing zijnde -na te melden- modules vormen tezamen het bij u in rekening te brengen bedrag.

Uitdrukkelijk vermelden wij dat in het overzicht de vaste niet-notariële kosten (zoals Kadaster, overdrachtsbelasting, Centraal Testamenten Register, en dergelijke) niet zijn opgenomen. Deze zullen extra in rekening worden gebracht.

Verder behouden wij ons het recht voor eventuele aanpassingen in het prijsprotocol toe te passen op reeds afgegeven offertes.

Alle bedragen zijn excl. 21% BTW.

Voor de volledige tekst van het tarievenprotocol verwijzen wij u naar http://www.svn-notarissen.nl


Tot zover een overzicht van de door ons kantoor te hanteren modules voor de totstandkoming van een definitieve nota van afrekening. Uiteraard zullen deze modules weloverwogen en naar redelijkheid door ons worden toegepast. Mocht u naar aanleiding van dit tarievenprotocol nog behoefte hebben aan een nadere uitleg, dan zijn wij graag bereid u hierover te woord te staan.


SVN Notarissen

handelsregisternr: 17273639
btw nr: NL8131.30.013.B01.

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:00 uur
Dinsdag08:30 - 17:00 uur
Woensdag08:30 - 17:00 uur
Donderdag08:30 - 20:00 uur
Vrijdag08:30 - 17:00 uur

Bezoekadres

Velmolenweg 145
5404 LB Uden

Postadres

Postbus 60
5400 AB Uden